Garantie

Garantiebepaling

Alle revisies van Miton accu’s en batterijen zijn uitgevoerd met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid.
Wij garanderen dan ook de kwaliteit van alle revisies gedurende 2 jaar.

Hieronder vallen alle onderdelen welke wij vervangen of herstellen. Zo vervangen wij bij een accurevisie in de meeste gevallen naast het cellenpakket ook de elektronica (BMS of Batterij Management Systeem) en ook daar krijgt u dan 2 jaar garantie op. Vanzelfsprekend heeft u naast onze garantie ook altijd recht op de wettelijke garantie, wat betekent dat een product datgene moet doen wat u er als consument in redelijkheid van mag verwachten. Op verbruiksartikelen zoals accu’s en batterijen zit geen garantie als er sprake is van een defect door veelvuldig of onjuist gebruik. Fabricagefouten op verbruiksartikelen vallen natuurlijk wel onder garantie.

De factuur of kassabon die u na de revisie van ons ontvangt is uw garantiebewijs. Bent u deze kwijt? Neem in dat geval contact met ons op.

Garantievoorwaarden

Uiteraard zijn er ook een aantal garantievoorwaarden. Indien niet is voldaan aan deze voorwaarden dan blijven wij vanzelfsprekend bereid u te helpen ook al vallen eventuele onderzoek- en herstelwerkzaamheden in de meeste gevallen niet onder de garantie. De garantieplicht vervalt in ieder geval indien zich een of meer navolgende omstandigheden voordoen.

 • Geen garantie bij wijzigingen/modificaties aan het product uitgevoerd/aangebracht door of namens een ander dan ons
 • Geen garantie indien defect is gerepareerd door een niet geautoriseerde reparateur of installateur
 • Geen garantie indien het gebrek het gevolg is van het niet juist handelen volgens de bepalingen in de gebruiksaanwijzing
 • Geen garantie op schade door onjuist en/of verkeerd gebruik, zoals:
 • Geen garantie indien de accu te diep is ontladen
 • Geen garantie indien het gebrek is ontstaan als gevolg van waterschade
 • Geen garantie bij schade veroorzaakt door mechanische val- of stootschade
 • Geen garantie op gevolg- of indirecte schade noch bijkomende schade
 • Geen garantie bij overmacht (force majeure)

Overige bepalingen

 • De garantie is overdraagbaar op eigenaar
 • Bij de openbaring van een defect binnen een jaar (12 maanden) na afleveren wordt vermoed dat de storing reeds aanwezig bij de aflevering was. U als consument hoeft dan niet zelf te bewijzen dat de storing buiten uw schuld ontstaan is
 • Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren
 • Onderzoek is in beginsel kosteloos gedurende de garantieperiode. Echter wanneer na uitvoerig onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een defect en alles naar behoren werkt behouden we het recht onderzoeks- of testkosten in rekening te brengen t.w.v. € 39,50
 • Verzendkosten vallen buiten de garantiebepaling.
 • In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam en kunt u hier downloaden: Metaalunievoorwaarden 2019